အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး သံုးျပီး eye liner ဆြဲနည္း။

0

ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ လတ္တေလာ ေရပန္းစားလာေသာ eye liner အေရာင ္အသံုးျပဳျပီး wing eye liner ဆြဲနည္းပံုစံ အဆင့္ဆင့္ကို တင္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

အသံုးျပဳေသာ cosmetics မ်ား
အသံုးျပဳေသာ cosmetics မ်ား
အသံုးျပဳေသာ cosmetics မ်ား

mblog038_02.1
mblog038_02.2

ပံုတြင္ျပထားသည့္တိုင္း ခရမ္းေရာင္ cream ခဲတံကုိ မ်က္ခြံတစ္၀က္သာ ဆြဲပါမည္။
mblog038_03.1
mblog038_03.2

ပံုတြင္ျပထားသည့္ အတုိင္း eye liner ကို မ်က္ခြံ၏ တစ္၀က္သာ ဆြဲပါ။
wing eye liner စဆြဲပါမည္။

Eye liner အမဲႏွင့္ ခရမ္းေရာင္ၾကားတြင္ eye shadow အမဲကို ယူျပီး ေျပျပစ္ေစရန္ blending (ေျဖ) ေပးပါ။
eye shadow အမဲ ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။
eye shadow အမဲ ကုိ အသံုးျပဳပါမည္။

အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး သံုးျပီး eye liner ဆြဲနည္း။
အေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳး သံုးျပီး eye liner ဆြဲနည္း။


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎