ခ်စ္စရာအသည္းပံု ဆံပင္စည္းနည္း

0

အားလပ္ရက္အျပင္ထြက္တတ္ေသာပ်ိဳေမမ်ားနဲ႔ ဆံပင္စည္းရသည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာဆယ္ေက်ာ္သက္ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ လြယ္ကူရိုးရွင္းစြာ စည္းလို႔ရႏိုင္ေသာ ခ်စ္စရာအသည္းပံု ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။
ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စု၍ စည္းပါမည္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္လႊာခြဲပါမည္။
စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္လႊာခြဲပါမည္။

ဆံပင္ကိုေခါက္တြင္ႏိုင္ေသာအတံေလးကိုအသံုးျပဳ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္ အတိုင္းအေပၚသို႔ျပန္ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုေခါက္တြင္ႏိုင္ေသာအတံေလးကိုအသံုးျပဳ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္ အတိုင္းအေပၚသို႔ျပန္ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုေခါက္တြင္ႏိုင္ေသာအတံေလးကိုအသံုးျပဳ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္ အတိုင္းအေပၚသို႔ျပန္ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုေခါက္တြင္ႏိုင္ေသာအတံေလးကိုအသံုးျပဳ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္ အတိုင္းအေပၚသို႔ျပန္ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္ကိုေခါက္တြင္ႏိုင္ေသာအတံေလးကိုအသံုးျပဳ၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္ အတိုင္းအေပၚသို႔ျပန္ထည့္ပါမည္။

အေပၚသို႔ျပန္ထည့္ထားေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းျပန္ခြဲပါမည္။
အေပၚသို႔ျပန္ထည့္ထားေသာ ဆံပင္ကိုႏွစ္ပိုင္းျပန္ခြဲပါမည္။

ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာဆံပင္၏ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာဆံပင္၏ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ဘက္ကိုစုစည္း၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အသည္းပံုျပဳလုပ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ဘက္ကိုစုစည္း၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အသည္းပံုျပဳလုပ္ပါမည္။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ဘက္ကိုစုစည္း၍ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း အသည္းပံုျပဳလုပ္ပါမည္။

ေက်ာက္ဆံထိုးေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ေက်ာက္ဆံထိုးေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ခ်စ္စရာအသည္းပံု ဆံပင္စည္းနည္း
ခ်စ္စရာအသည္းပံု ဆံပင္စည္းနည္း