ခရုေခြ ဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆယ္ေက်ာ္သက္ပ်ိဳေမေလးမ်ားႏွင့္ ရံုး၀န္ထမ္းပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးရံုျဖင့္ လြယ္လြယ္ကူကူျပဳလုပ္လို႔ရႏီုင္ၿပီ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလးႏွင့္ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ခရုေခြဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းကိုယူ၍လိမ္ပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းကိုယူ၍လိမ္ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းကိုယူ၍လိမ္ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းကိုယူ၍လိမ္ပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းကိုယူ၍လိမ္ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းကိုယူ၍လိမ္ပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းအေရွ႕ဘက္မွဆံပင္အနည္းကိုယူ၍လိမ္ပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ညာဘက္ျခမ္းမွလိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ခုကိုစု၍စည္းပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ညာဘက္ျခမ္းမွလိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ခုကိုစု၍စည္းပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ညာဘက္ျခမ္းမွလိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ခုကိုစု၍စည္းပါမည္။

ဆံပင္အနည္းကိုယူ၍လိမ္ၿပီးစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းထည့္ပါမည္။
ဆံပင္အနည္းကိုယူ၍လိမ္ၿပီးစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းထည့္ပါမည္။
ဆံပင္အနည္းကိုယူ၍လိမ္ၿပီးစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းထည့္ပါမည္။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းထပ္ယူ၍ လိမ္ၿပီစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ပံုတြငိျပထားသည့္အတိုင္းထည့္ပါမည္။
ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းထပ္ယူ၍ လိမ္ၿပီစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ပံုတြငိျပထားသည့္အတိုင္းထည့္ပါမည္။
ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းထပ္ယူ၍ လိမ္ၿပီစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ပံုတြငိျပထားသည့္အတိုင္းထည့္ပါမည္။
ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းထပ္ယူ၍ လိမ္ၿပီစည္းထားေသာဆံပင္ထဲသို႔ ပံုတြငိျပထားသည့္အတိုင္းထည့္ပါမည္။

အေပၚအဆင့္မ်ားကဲ႔သို႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
အေပၚအဆင့္မ်ားကဲ႔သို႕ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္းဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္းဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ေက်ာက္ကလစ္ေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ေက်ာက္ကလစ္ေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ခရုေခြ ဆံပင္စည္းနည္း