ရိုးရွင္းေသာ အ၀ိုင္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

ေက်ာင္းသူေလးမ်ားနဲ႔ အလုပ္သြားရေသာပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္လို႔ရႏိုင္သည့္ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ အ၀ိုင္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုးေလး ကိုဖန္တီးေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္မွဆံပင္ အနည္းငယ္ကို ယူ၍လိမ္ပါမည္။
ရိုးရွင္းေသာ အ၀ိုင္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ရိုးရွင္းေသာ အ၀ိုင္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းကို ယူပါမည္။
ရိုးရွင္းေသာ အ၀ိုင္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ညာဘက္ျခမ္းႏွင့္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ႏွစ္ခုကိုစု၍ စည္းပါမည္။
ရိုးရွင္းေသာ အ၀ိုင္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ႏွင့္ညာဘက္မွ စု၍စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုထံုးပါမည္။
ရိုးရွင္းေသာ အ၀ိုင္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ရိုးရွင္းေသာ အ၀ိုင္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ေအာက္တြင္က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ရိုးရွင္းေသာ အ၀ိုင္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ရိုးရွင္းေသာ အ၀ိုင္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ရိုးရွင္းေသာ အ၀ိုင္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚမွ ထံုးထားေသာဆံပင္တြင္ ျပန္ပတ္ပါမည္။
ရိုးရွင္းေသာ အ၀ိုင္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ရိုးရွင္းေသာ အ၀ိုင္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ရိုးရွင္းေသာ အ၀ိုင္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ရိုးရွင္းေသာ အ၀ိုင္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး