အသစ္အဆန္းေလးျဖစ္မယ့္ Smokey eye ျခယ္နည္းေလးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

0

အသစ္အဆန္းေလးမ်ား ႀကိဳက္ႏွစ္္သက္ေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားတြက္ Gliter Smokey eye ျခယ္နည္းအသစ္ေလ.းကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

မဆြဲမွီပံု။

Eyeshadow အမဲကို သံုးပါမယ္။
Eyeshadow အမဲကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း မ်က္ခြံ ထိ္ပ္နားတြင္ ထည့္ပါမယ္။
Eyeshadow အမဲကို သံုးပါမယ္။

Eyeshadow အမဲကို ပံုတြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း မ်က္ခြံအစြန္းဘက္တြင္ထည့္ပါမယ္။
Eyeshadow အမဲကို သံုးပါမယ္။

Eyeshadow အမဲကိုပဲ ဆက္သံုးပါမယ္။
Eyeshaow ကို ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း မ်က္ခြံအလယ္သို႔ ထည့္ပါမယ္။
Eyeshadow အမဲကိုပဲ ဆက္သံုးပါမယ္။

Eyeshadow အမဲကိုပဲ ဆက္သံုးပါမယ္။
mblog046_05.1


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎