ေနာက္တြဲအေဖာင္း ဆံထံုး

0

အလႈမဂၤလာပြဲမ်ားသြားေရာက္သည့္အခါ အလွျပင္ဆိုင္သြားစရာမလိုဘဲ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ထံုးလို႔ရႏိုင္ၿပီး ရိုးရွင္းလြယ္ကူ၍ စတိုင္က်လွပေစသည့္ ေနာက္တြဲအေဖာင္း ဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕ဘက္ဘယ္ႏွင့္ညာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္၍ က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စုစည္းပါမည္။
အေရွ႕ဘက္ဘယ္ႏွင့္ညာမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္၍ က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္အားလံုးကိုအေနာက္တြင္စုစည္းပါမည္။

အေနာက္တြင္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ လိပ္တင္၍ ဆံထံုးလုပ္ပါမည္။
အေနာက္တြင္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ လိပ္တင္၍ ဆံထံုးလုပ္ပါမည္။
အေနာက္တြင္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ လိပ္တင္၍ ဆံထံုးလုပ္ပါမည္။
အေနာက္တြင္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ လိပ္တင္၍ ဆံထံုးလုပ္ပါမည္။

လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္း အေရွ႕ဘက္တြင္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ယူ၍ အေနာက္ဘက္ဆံထံုးတြင္ အယွက္ပံုစံျပန္ပတ္၍ အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္။
ဘယ္ဘက္ျခမ္း အေရွ႕ဘက္တြင္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ယူ၍ အေနာက္ဘက္ဆံထံုးတြင္ အယွက္ပံုစံျပန္ပတ္၍ အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္
ဘယ္ဘက္ျခမ္း အေရွ႕ဘက္တြင္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ယူ၍ အေနာက္ဘက္ဆံထံုးတြင္ အယွက္ပံုစံျပန္ပတ္၍ အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္
ဘယ္ဘက္ျခမ္း အေရွ႕ဘက္တြင္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ယူ၍ အေနာက္ဘက္ဆံထံုးတြင္ အယွက္ပံုစံျပန္ပတ္၍ အဆံုးတြင္ကလစ္ထိုးပါမည္

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ့သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ့သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ့သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ့သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။

ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ပန္းပြင့္ေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ေနာက္တြဲအေဖာင္း ဆံထံုး
ေနာက္တြဲအေဖာင္း ဆံထံုး
ေနာက္တြဲအေဖာင္း ဆံထံုး