ေနာက္တြဲဆံထံုးပြပြေလးထံုးၾကရေအာင္

0

ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ ပြဲတက္ရာတြင္လည္း ထံုးႏိုင္ေသာ ေနာက္တြဲ ဆံထံုးပြပြ ေလးျဖင့္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို ဘယ္ညာ အညီအနည္းငယ္ယူ၍သားေရကြင္းႏွင့္ ခ်ည္ပါမည္။
ေနာက္တြဲဆံထံုးပြပြေလးထံုးၾကရေအာင္

သားေရကြင္းခ်ည္ထားသာ ဆံပင္ကို အေပၚမွယူ၍ျပန္ထည့္ပါမည္။
ေနာက္တြဲဆံထံုးပြပြေလးထံုးၾကရေအာင္

စည္းထားေသာ ဆံပင္ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူ ၍သားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။
ေနာက္တြဲဆံထံုးပြပြေလးထံုးၾကရေအာင္

သားေရကြင္းခ်ည္ထားသာ ဆံပင္ကို အေပၚမွယူ၍ျပန္ထည့္ပါမည္။
ေနာက္တြဲဆံထံုးပြပြေလးထံုးၾကရေအာင္

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
ေနာက္တြဲဆံထံုးပြပြေလးထံုးၾကရေအာင္

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းဆံပင္ကို လိ္ပ္ပါမည္။
ေနာက္တြဲဆံထံုးပြပြေလးထံုးၾကရေအာင္
ေနာက္တြဲဆံထံုးပြပြေလးထံုးၾကရေအာင္

ဆံထံုးပံုလိပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။
ေနာက္တြဲဆံထံုးပြပြေလးထံုးၾကရေအာင္

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာဆံထိုး ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
ေနာက္တြဲဆံထံုးပြပြေလးထံုးၾကရေအာင္

ေနာက္တြဲဆံထံုးပြပြေလးထံုးၾကရေအာင္
ေနာက္တြဲဆံထံုးပြပြေလးထံုးၾကရေအာင္