ရိုးရိုးေနာက္တြဲႏွင္းဆီပန္းဆံထံုး

0

ဆရာမမ်ားႏွင့္ ရံုး၀န္ထမ္းမ်ား အျပင္ပြဲတက္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္လည္း အဆင္ေျပေစမည္႔ ေနာက္တြဲ ဆံထံုးပံုေလး ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို အလိမ္လုပ္ပါမည္။
ရိုးရိုးေနာက္တြဲႏွင္းဆီပန္းဆံထံုး

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုစံ ျပဳလုပ္ပါမည္။
ရိုးရိုးေနာက္တြဲႏွင္းဆီပန္းဆံထံုး

ဆံထံုးကိ္ု ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။
ရိုးရိုးေနာက္တြဲႏွင္းဆီပန္းဆံထံုး

ႏွင္းဆီပန္း ျဖင့္အလွဆင္ပါမည္။
ရိုးရိုးေနာက္တြဲႏွင္းဆီပန္းဆံထံုး

ရိုးရိုးေနာက္တြဲႏွင္းဆီပန္းဆံထံုး
ရိုးရိုးေနာက္တြဲႏွင္းဆီပန္းဆံထံုး