ျပင္သစ္ဆံထံုး

0

လွပဆန္းသစ္ေသာ ဆံထံုးပံုစံေလးျဖင့္ စတိုင္က်လွပေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္ကို သံုးပိုင္းခြဲယူပါမည္။
ျပင္သစ္ဆံထံုး

သံုးပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။
ျပင္သစ္ဆံထံုး

ညာဘက္ရွိ ဆံပင္ကိုလည္း သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမည္။
ျပင္သစ္ဆံထံုး
ျပင္သစ္ဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ၿမွီးႏွစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းပါမည္။
ျပင္သစ္ဆံထံုး

စုစည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ဘယ္ညာ ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမည္။
ျပင္သစ္ဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ရွိ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းထပ္ခြဲပါမည္။
ျပင္သစ္ဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ရွိ ဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါမည္။
ျပင္သစ္ဆံထံုး
ျပင္သစ္ဆံထံုး
ျပင္သစ္ဆံထံုး

ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ၿမွီး အဆံုးတြင္သားေရကြင္းခ်ည္ပါမည္။
ျပင္သစ္ဆံထံုး

ညာဘက္ရွိ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲ၍ ဘယ္ဘက္အတိုင္း ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ျပင္သစ္ဆံထံုး

ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ၿမွီး အထဲမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဆြဲယူပါမည္။
ျပင္သစ္ဆံထံုး
ျပင္သစ္ဆံထံုး

ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ၿမွီး ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ဆံထံုးပံုရစ္ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။
ျပင္သစ္ဆံထံုး
ျပင္သစ္ဆံထံုး
ျပင္သစ္ဆံထံုး

ျပင္သစ္ဆံထံုး
ျပင္သစ္ဆံထံုး