ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး

0

ဆံပင္အလွဆင္ျခင္းကိုႏွစ္သက္ၿပီး ဆံထံုးထံုးရသည္ကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုးေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္သို႔စု၍ စည္းပါမည္။
ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး

ကြင္း၀ိုင္းေလးကို အသံုးျပဳ၍ ဆံထံုးျပဳလုပ္ပါမည္။
ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး
ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး
ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး
ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး

ဆံထံုးေအာက္တြင္က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကိုႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး

ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာဆံပင္၏ ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး
ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႔ ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားပါမည္။
ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာဆံပင္မ်ားကို ဆံထံုးတြင္ျပန္ပတ္၍ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး
ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး
ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး

ေက်ာက္ဆံထိုးေလးနဲ႔ အလွဆင္ပါမည္။
ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး

ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး
ရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုး