လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္ စည္းနည္း

0

ဆံပင္စည္းရတာ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ ကလစ္အလွ မလိုဘဲ လြယ္လြယ္ကူကူ စည္းလို႔ရေသာ ပံုစံေလးကို ဖန္တီးေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္သို႔ ျဖန္႔ခ်ၿပီး သံုးပိုင္းခြဲ၍ အလယ္ကို စည္းပါမည္။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္ စည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ျခမ္္းကို သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါမည္။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္ စည္းနည္း
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္ စည္းနည္း
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္ စည္းနည္း

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေနာက္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္တြင္ျပန္ပတ္ ပါမည္။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္ စည္းနည္း

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း သံုးေခ်ာင္းထိုး ထပ္က်စ္၍ ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ့သို႔ အေနာက္သို႔ျပန္ပတ္ပါမည္။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္ စည္းနည္း
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္ စည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုလည္း သံုးေခ်ာင္းထိုးထပ္က်စ္ၿပီး အေနာက္သို႔ ျပန္ပတ္ပါမည္။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္ စည္းနည္း
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္ စည္းနည္း

အေနာက္သို႔ ျပန္ပတ္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို ကလစ္ထိုးပါမည္။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္ စည္းနည္း

အေပၚအဆင့္မ်ား ကဲ့သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္ စည္းနည္း
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္ စည္းနည္း
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္ စည္းနည္း

လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္ စည္းနည္း
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္ စည္းနည္း