ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ Smokey eye ျခယ္နည္းကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

0

Smokey eye ျခယ္နည္းအဆင့္အဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

မျခယ္သမွီ ပံု။

.ေရႊေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။
Eyeshadow ကို မ်က္ခြံအစပ္သို႔ ထည့္ပါမယ္။
.ေရႊေရာင္ Eyeshadow ကိုသံုးပါမယ္။

.ေၾကးေရာင္ Eyeshadow သံုးပါမယ္။
ေၾကးေရာင္ Eyeshadow ကိုပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း မ်က္ခြံအလယ္သို႔ ထည့္ပါမယ္။
.ေၾကးေရာင္ Eyeshadow သံုးပါမယ္။

အမဲေရာင္ Eyeshadow သံုးပါမယ္။
အမဲေရာင္ Eyeshadow ကိုပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း မ်က္ခြံအစြန္းဘက္သို႔ ထည့္ပါမယ္။
အမဲေရာင္ Eyeshadow သံုးပါမယ္။

အေရာင္ ၃ ေရာင္စပ္ထားေသာ ေနရာကို Brush ျဖင့္ေမႊေပးပါ။
 ျဖည္ ပါမယ္။

ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ Smokey eye ျခယ္နည္းကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။
ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ Smokey eye ျခယ္နည္းကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

L.A. COLORS 16 color eyeshadow palette 74203 Smokin
L.A. COLORS 16 color eyeshadow palette 74203 Smokin


subscribeလုပ္ျပီး အစဥ္အျမဲ YUYU BEAUTY Video အား checkလုပ္ေပးျကပါစို့
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ button အား နွိပ္ေပးပါ။⤵︎⤵︎