က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံပင္စည္းရသည္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာက္ဆံထိုးအလွေလးမ်ားသံုးၿပီး အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးရံုႏွင့္ ရိုးရိုးရွင္းရွင္း လြယ္လြယ္ကူကူ စည္းလို႔ရႏိုင္သည့္ ဆံပင္စည္းနည္္းေလးကို ဖန္တီးေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္သို႔စု၍ စည္းပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း

ႏွစ္ပိုင္းခြဲထားေသာ ဆံပင္၏ေအာက္ဘက္ပိုင္းကိုသံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ ထားေသာ ဆံပင္ကိုဖြပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္တြင္ ျပန္ပတ္၍ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း

ေက်ာင္ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း

က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း