ေဘးဆံထံုးအလိမ္

0

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ သြားလာရာတြင္ လြယ္ကူစြာျဖင့္ အခ်ိန္တုိတြင္း ထံုးဖြဲ႔ႏႈိင္ေသာ ဆံထံုးပံုေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲ၍ ယူပါမည္။
ေဘးဆံထံုးအလိမ္

ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို အလိပ္လုပ္ပါမည္။
ေဘးဆံထံုးအလိမ္

ေအာက္မွ ထပ္ယူထားေသာ ဆံပင္ႏွင့္ ေပါင္းၿပီး အလိမ္လုပ္ပါမည္။
ေဘးဆံထံုးအလိမ္

ပံုတြင္ျပထားသည္႔အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ေဘးဆံထံုးအလိမ္

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုစံရစ္ေခြပါမည္။
ေဘးဆံထံုးအလိမ္

ဆံထံုးပံုကို ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။
ေဘးဆံထံုးအလိမ္

ဘယ္ဘက္မွ ခ်န္လွပ္ထားေသာ ဆံပင္အားလံုးကို ဆံထံုးတြင္ ရစ္ေခြပါမည္။
ေဘးဆံထံုးအလိမ္

ဆံထံုးကို ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။
ေဘးဆံထံုးအလိမ္

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ေဘးဆံထံုးအလိမ္

ေဘးဆံထံုးအလိမ္
ေဘးဆံထံုးအလိမ္