အသည္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

ေက်ာင္းသူေလးမ်ား ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ပ်ိဳေမေလး မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာ ၿပီးလြယ္ကူ ရိုးရွင္းတဲ့ ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ဆံထံုးပံုစံေလး ကို တင္ျပ ေပးလိုက္ပါသည္။

ဆံပင္ကို ငါးပိုင္း ခြဲပါ။
အသည္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ငါးပိုင္းခြဲ ထားသည့္ ဆံပင္မွ ပထမတစ္ပိုင္း ကို သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါ။
အသည္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

အေပၚအဆင့္မ်ား ကဲ႔သို႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားပါ။
အသည္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
အသည္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီး မ်ားကို အနည္းငယ္ဆီ ဖြေပးပါ။
အသည္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
အသည္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
အသည္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ညာဘက္ ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုေခြၿပီ လိုအပ္သည့္ေနရာ မ်ားတြင္ ကလစ္ ထိုးပါ။
အသည္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
အသည္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ျခမ္း မွ ဆံပင္ကို ေခြၿပီး လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါ။
အသည္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
အသည္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ က်စ္ဆံၿမွီး ကိုယူၿပီ ေအာက္သို႔ ျပန္ပတ္ ေပးပါ။
အသည္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
အသည္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ညာဘက္ျခမ္းမွ က်စ္ဆံၿမွီးကို ယူၿပီ ေအာက္သို႔ ျပန္ပတ္ ေပးပါ။
အသည္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

အသည္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
အသည္းပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး