အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ပြဲတက္ဆံထံုး

0

ဆံထံုးပံုစံ လွလွေလး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ေသာ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ပြဲတက္ ဆံထံုးေလး နဲ႔မိတ္ဆက္ေပး လိုက္ပါရေစ။

ဆံပင္အနည္း ငယ္ကိုခ်န္လွပ္၍ ဆံပင္အားလံုးကို လွန္တင္ပါမည္။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ပြဲတက္ဆံထံုး

ခ်န္လွပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုစံ ရစ္ေခြပါမည္။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ပြဲတက္ဆံထံုး

ဆံထံုးပုံ ကိုကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ပြဲတက္ဆံထံုး

အေပၚမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ လိမ္ပါမည္။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ပြဲတက္ဆံထံုး

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ပါမည္။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ပြဲတက္ဆံထံုး

ပံုတြင္ျပထား သည္႔အတို္င္းဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ပြဲတက္ဆံထံုးအလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ပြဲတက္ဆံထံုး
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ပြဲတက္ဆံထံုး

ဆံထံုးပံုကို ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ပြဲတက္ဆံထံုး
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ပြဲတက္ဆံထံုး

အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ပြဲတက္ဆံထံုး
အလွဴမဂၤလာပြဲမ်ားအတြက္ ပြဲတက္ဆံထံုး