ႏွင္းဆီပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

အလႈမဂၤလာပ ြဲသြားမည့္ ပ်ိဳေမေလးမ်ား အတြက္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာၿပီး လွပရုိးရွင္းေသာ ႏွင္းဆီပြင့္ပံု ဆံထံုးေလး ကို တင္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။

ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ ကိုယူပါ။
ႏွင္းဆီပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ေဘးမွ ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါ။
ႏွင္းဆီပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ႏွင္းဆီပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ႏွင္းဆီပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

အေနာက္ဘက္တြင္ က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါ။
ႏွင္းဆီပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ႏွင္းဆီပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ႏွင္းဆီပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ ဖြေပးပါ။
ႏွင္းဆီပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ႏွင္းဆီပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚသို႔ ျပန္ေခြေပးပါ။
ႏွင္းဆီပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ႏွင္းဆီပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုး ေပးပါ။
ႏွင္းဆီပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ေဘးမွ သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီး ကို အေပၚမွ ျပန္ပတ္ေပးပါ။
ႏွင္းဆီပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ႏွင္းဆီပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ပုလဲဆံထိုးေလးမ်ား ျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါ။
ႏွင္းဆီပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ႏွင္းဆီပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
ႏွင္းဆီပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး