က်စ္ဆံၿမွီး တစ္၀က္စည္းနည္း

0

ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာဆန္ဆန္၀တ္တတ္ေသာ ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး ရိုးရွင္းလွပေသာ က်စ္ဆံၿမွီးတစ္၀က္စည္းနည္းေလးကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီး တစ္၀က္စည္းနည္း

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီး တစ္၀က္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမွီး တစ္၀က္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမွီး တစ္၀က္စည္းနည္း

သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဖြေပးပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီး တစ္၀က္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမွီး တစ္၀က္စည္းနည္း

ညာဘက္ျခမ္းကိုလည္း ဘယ္ဘက္ျခမ္းကဲ႔သို႕ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီး တစ္၀က္စည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ညာဘက္ျခမ္းကိုပို႔၍ကလစ္ထိုးပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီး တစ္၀က္စည္းနည္း

ညာဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုပို႔၍ကလစ္ထိုးပါမည္။
က်စ္ဆံၿမွီး တစ္၀က္စည္းနည္း

က်စ္ဆံၿမွီး တစ္၀က္စည္းနည္း