ဆံထံုးႀကီး

0

ဆံထံုးပံုစံ ႀကီးႀကီး ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ေသာ ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ပြဲတက္ ဆံထံုးလွလွေလး ထံုးၾကည္႔ၾကရေအာင္။

ဆံပင္ကို ျမွင့္ ၿပီးသားေရကြင္းနဲ႔ခ်ည္ပါမည္။
ဆံထံုးႀကီး

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုကြင္း၀ိုင္းထဲသို႔ ထည္႔ပါမည္။
ဆံထံုးႀကီး

ဆံပင္အားလံုကို ကြင္း၀ိုင္းထဲသို႔လိပ္ထည္႔ပါမည္။
ဆံထံုးႀကီး
ဆံထံုးႀကီး

ကြင္း၀ိုင္းေနရာအႏွံ႔ ဆံပင္အားလံုးကို ျဖန္႔ပါမည္။
ဆံထံုးႀကီး

ဆံထံုးကို ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။
ဆံထံုးႀကီး
ဆံထံုးႀကီး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ဆံထံုးႀကီး

ဆံထံုးႀကီး
ဆံထံုးႀကီး