ရစ္ပတ္ယွက္ႏြယ္ဆံထံုး

0

ဆံထံုးပံုစံ ကရိုးရိုးေလးနဲ႔ လွပေစတဲ႔ ေနာက္တြဲဆံထံုးပံုေလး ပံုေဖာ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေက်နပ္ၾက မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္ အနည္းငယ္ကို ယူပါ။
ရစ္ပတ္ယွက္ႏြယ္ဆံထံုး

အနည္းငယ္ယူထားေသာ ဆံပင္ႏွစ္ခုကို အလိမ္လုပ္ပါ။
ရစ္ပတ္ယွက္ႏြယ္ဆံထံုး

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ လွန္တင္ပါမည္။
ရစ္ပတ္ယွက္ႏြယ္ဆံထံုး

ေအာက္ရွိဆံပင္ကို အလိမ္လုပ္ပါ။
ရစ္ပတ္ယွက္ႏြယ္ဆံထံုး

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ပါ။
ရစ္ပတ္ယွက္ႏြယ္ဆံထံုး

ဆံထံုးကိုကလစ္ ျဖင့္တြယ္ပါ။
ရစ္ပတ္ယွက္ႏြယ္ဆံထံုး

ပံုတြင္ျပထားသည္႔အတိုင္း လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုပတ္ပါ။
ရစ္ပတ္ယွက္ႏြယ္ဆံထံုး

ဆံထံုးကို ပတ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါ။
ရစ္ပတ္ယွက္ႏြယ္ဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
ရစ္ပတ္ယွက္ႏြယ္ဆံထံုး

ရစ္ပတ္ယွက္ႏြယ္ဆံထံုး
ရစ္ပတ္ယွက္ႏြယ္ဆံထံုး