ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ဆံပင္နည္း၍ ဆံထံုးထံုးမရလို႔ စိတ္ညစ္ေနသူပ်ိဳေမမ်ား အတြက္ ေနာက္တြဲဆံထံုး ေဖာင္းေဖာင္းေလးဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

အေပၚပို္င္းဆံပင္အနည္းငယ္ ကိုစုစည္းပါ။
ေနာက္တြဲဆံထံုး

စုစည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။
ေနာက္တြဲဆံထံုး

ပံုတြင္ျပထားသည္႔အတို္င္း ခြဲထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ေအာက္ရွိ ဆံပင္မ်ားကိုထည္႔၍ ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါ။
ေနာက္တြဲဆံထံုး
ေနာက္တြဲဆံထံုး
ေနာက္တြဲဆံထံုး

ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို လိပ္၍ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ပါ။
ေနာက္တြဲဆံထံုး

ဆံထံုးပံု ကိုကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
ေနာက္တြဲဆံထံုး
ေနာက္တြဲဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
ေနာက္တြဲဆံထံုး

ေနာက္တြဲဆံထံုး
ေနာက္တြဲဆံထံုး