အလိပ္ပံုစံဆံထံုး

0

အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး ရိုးရိုးေလးနဲ႔ လွေစမည္႔ ဆံထံုးပံုေလးပံုေဖာ္ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍ ႏွစ္ျခမ္းခြဲယူပါ။
အလိပ္ပံုစံဆံထံုး

ႏွစ္ျခမ္းခြဲယူထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ပါ။
အလိပ္ပံုစံဆံထံုး

ပံုတြင္ျပထားသည္႔အတိုင္း ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးဆက္က်စ္သြားပါ။
အလိပ္ပံုစံဆံထံုး

ညာဘက္တြင္ခ်န္လွပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္ပါ။
အလိပ္ပံုစံဆံထံုး

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုစံ ရစ္ေခြပါ။
အလိပ္ပံုစံဆံထံုး

လိမ္ထားေသာ ဆံထံုးကို ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါ။
အလိပ္ပံုစံဆံထံုး

ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးကို ဆံထံုးေအာက္မွပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
အလိပ္ပံုစံဆံထံုး
အလိပ္ပံုစံဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။
အလိပ္ပံုစံဆံထံုး

အလိပ္ပံုစံဆံထံုး
အလိပ္ပံုစံဆံထံုး