ဆံပင္အလိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ဆရာမမ်ားႏွင့္ ဆံထံုးႀကိဳက္ေသာပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ဆံပင္ကို လိမ္၍ထံုးရေသာ အခ်ိန္ကုန္သက္သာ ေစမည္႔ဆံထံုးေလးေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကို ဘယ္ညာ အညီႏွစ္ျခမ္းခြဲပါမည္။
ဆံပင္အလိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး

ဘယ္ညာႏွစ္ျခမ္းခြဲ ထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္ပါမည္။
ဆံပင္အလိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုဆံထံုးပံု စံရစ္ေခြပါမည္။
ဆံပင္အလိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး

ဆံထံုးပံုကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါမည္။
ဆံပင္အလိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
ဆံပင္အလိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး

ဆံပင္အလိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး
ဆံပင္အလိမ္ေနာက္တြဲဆံထံုး