အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

ဆရာမမ်ားႏွင့္ ထသြားထလာမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ရည္ရြယ္၍ အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ႏွစ္ခုခြဲယူပါ။
အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

အနည္းငယ္ထပ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကိုေပါင္းၿပီး ထပ္လိမ္ပါ။
အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ပံုတြင္ျပထားသည္႔အတိုင္း အလိမ္လုပ္သြားပါ။
အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ညာဘက္္ ဆံပင္အနည္းကိုခ်န္လွပ္၍ ဆံုးသည္႔ေနရာထိ အလိမ္ျပဳလုပ္လာပါ။
အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါ။
အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ခ်န္လွပ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။
အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ထဲမွအနည္းငယ္ယူ၍ ညာမွဘယ္သို႔ပို႔ပါ။
အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ထဲမွအနည္းငယ္ယူ၍ ဘယ္မွညာသို႔ပို႔ပါ။
အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ပံုတြင္ျပထားသည္႔ အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံ ၿမွီးကိုဆံထံုးပံု ရစ္ေခြပါ။
အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံ ၿမွီးကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
အလိမ္က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး