က်စ္ဆံၿမွီး ဆံထံုး

0

ေက်ာင္းသူေလးမ်ား နဲ႔ ရံုး၀န္ထမ္းပ်ိဳေမေလး မ်ားအတြက္ အခ်ိန္အနည္းအငယ္ ေပးရံုႏွင့္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူစြာျဖင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္လို႔ ရႏိုင္ၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီး ဆံထံုးေလး ကို ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္သို႔ ျဖန္႔ခ်ၿပီး သံုးပိုင္းခြဲ ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမွီး ဆံထံုး

အလယ္ဆံပင္ကို ယူၿပီး သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမွီး ဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီး ဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚသို႔ ျပန္ေခြေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမွီး ဆံထံုး

အေပၚသို႔ ျပန္ေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ထိုး ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမွီး ဆံထံုး

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုး ထပ္က်စ္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမွီး ဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီး ဆံထံုး

ညာဘက္ျခမ္းမွ သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚသို႔ ျပန္ေခြၿပီး ကလစ္ထိုး ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမွီး ဆံထံုး

အေပၚအဆင့္မ်ား ကဲ႔သို႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားပါ။
က်စ္ဆံၿမွီး ဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီး ဆံထံုး

က်စ္ဆံၿမွီး ဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီး ဆံထံုး