ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း

0

ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဆံပင္ပံုစံေလးေတြျပဳလုပ္ၿပီး အျပင္သြားခ်င္ေသာ ပ်ိဳေမတုိ႔အတြက္ စတိုင္က်လွပၿပီး ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ဆံပင္ပံုစံေလးကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီ ယူပါမည္။
ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းမွ ယူထားေသာ ဆံပင္ကို စည္းပါမည္။
ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို အထဲသို႔ ျပန္ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း
ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီ ထပ္ယူပါမည္။
ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း

ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ညာဘက္ျခမ္းမွ ယူထားေသာ ဆံပင္ကို စည္းပါမည္။
ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို အထဲသို႔ျပန္ထည့္ပါမည္။
ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း
ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း

ဒုတိယ စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါမည္။
ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း
ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း
ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း

သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဖြ ပါမည္။
ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း

ပန္းပြင့္ေလးနဲ႔ အလွဆင္ ပါမည္။
ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း

ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း
ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း