ဆံပင္ကို အလိပ္ထံုနည္း။

0

မိမိကိုယ္တိုင္ ဖန္တီးႏုိင္ေသာ ဆံထံုးေလးျဖစ္ပါတယ္။ ရိုးရွင္းလြယ္ကူၿပီး အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစလို႔ တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

အေပၚမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ဆံပင္ကို အလိပ္ထံုနည္း။

အေပၚမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလွန္တင္၍ ေအာက္ရွိဆံပင္ကို လိမ္ပါ။
ဆံပင္ကို အလိပ္ထံုနည္း။

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ပါ။
ဆံပင္ကို အလိပ္ထံုနည္း။

ဆံထံုးကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
ဆံပင္ကို အလိပ္ထံုနည္း။

အေပၚတြင္လွန္ထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္ပါ။
ဆံပင္ကို အလိပ္ထံုနည္း။

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးတြင္ရစ္ေခြပါ။
ဆံပင္ကို အလိပ္ထံုနည္း။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္ သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
ဆံပင္ကို အလိပ္ထံုနည္း။

ဆံပင္ကို အလိပ္ထံုနည္း။
ဆံပင္ကို အလိပ္ထံုနည္း။