အလိမ္ ဖန္စီဆံထံုး

0

ဆံပင္ကိုလိမ္ၿပီး အလြယ္တကူထံုးႏႈိင္ေသာ ဖန္စီ ဆံထံုးေလးဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

အေရွမွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ကို ခြဲ၍ ယူပါမည္။
အလိမ္ ဖန္စီဆံထံုး

ယူထားေသာ ဆံပင္ကို သားေရးကြင္း ႏွင့္ ခ်ည္ပါမည္။
အလိမ္ ဖန္စီဆံထံုး

ဘယ္ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။
အလိမ္ ဖန္စီဆံထံုး

ဘယ္ဘက္မွ ယူထားေသာ ဆံပင္ကို စည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ထည္႔ပါမည္။
အလိမ္ ဖန္စီဆံထံုး

ပံုတြင္ျပထားသည္႔ အတိုင္း ၾကိဳးခ်ည္ပံု ျပဳလုပ္ပါမည္။
အလိမ္ ဖန္စီဆံထံုး
အလိမ္ ဖန္စီဆံထံုး

ညာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။
အလိမ္ ဖန္စီဆံထံုး

ဘယ္ဘက္မွ ယူထားေသာ ဆံပင္ကို စည္းထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ထည္႔ပါမည္။
အလိမ္ ဖန္စီဆံထံုး

ပံုတြင္ျပထားသည္႔ အတိုင္း ၾကိဳးခ်ည္ပံု ျပဳလုပ္ပါမည္။
အလိမ္ ဖန္စီဆံထံုး

ပံုတြင္ျပထား သည္႔အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားပါမည္။
အလိမ္ ဖန္စီဆံထံုး
အလိမ္ ဖန္စီဆံထံုး
အလိမ္ ဖန္စီဆံထံုး
အလိမ္ ဖန္စီဆံထံုး

ေအာက္ရွိဆံပင္ကို အလိမ္လုပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါမည္။
အလိမ္ ဖန္စီဆံထံုး
အလိမ္ ဖန္စီဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။
အလိမ္ ဖန္စီဆံထံုး

အလိမ္ ဖန္စီဆံထံုး
အလိမ္ ဖန္စီဆံထံုး