ဖန္စီပံုစံ ဆံထံုးႀကီး

0

အမ်ိဳးသမီးႀကီး ႏွင့္ မမ်ိဳးသမီးငယ္ မ်ားအတြက္ ေခတ္ႏွင့္ အညီထံုးဖြဲ႔ႏႈိင္ေသာ ဖန္စီဆံထံုးပံု ေလးဖန္တီးေပး လိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို ျမွင့္စည္းပါ။
ဖန္စီပံုစံ ဆံထံုးႀကီး

စုစည္းထားေသာ ဆံပင္ကို teasing ျခစ္ပါ။
ဖန္စီပံုစံ ဆံထံုးႀကီး

Teasing ျခစ္ထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္၍ ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ပါ။
ဖန္စီပံုစံ ဆံထံုးႀကီး
ဖန္စီပံုစံ ဆံထံုးႀကီး

လိမ္ၿပီး ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ ထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္တြယ္ပါ။
ဖန္စီပံုစံ ဆံထံုးႀကီး
ဖန္စီပံုစံ ဆံထံုးႀကီး

ဖန္စီပံုစံ ဆံထံုးႀကီး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
ဖန္စီပံုစံ ဆံထံုးႀကီး

ဖန္စီပံုစံ ဆံထံုးႀကီး
ဖန္စီပံုစံ ဆံထံုးႀကီး