ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး

0

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးထားေသာ ရိုးရွင္းလြယ္ကူၿပီး ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္ပံုစံေလးကို ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမည္။
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါမည္။
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမည္။
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး

ညာဘက္ျခမ္းမွ ယူထားေသာ ဆံပင္အနည္းငယ္ ကို သံုးေခ်ာင္းထိုး ထပ္က်စ္ပါမည္။
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး

ဘယ္ဘက္ျခမ္း ႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္း မွ က်စ္ထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီး ႏွစ္ခုကို စုစည္းေပးပါ။
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ က်စ္ဆံၿမွီး ကို အနည္းငယ္ ဖြပါမည္။
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး

ဘယ္ဘက္ျခမ္း မွ က်စ္ဆံၿမွီးကို အေပၚသို႔ ျပန္ေခြပါမည္။
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး

အေပၚသို႔ ျပန္ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ထိုးေပးပါ။
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး

ပန္းပြင့္ေလးျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါမည္။
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး

ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး
ပန္းပြင့္ပံု က်စ္ဆံၿမွီး