အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္

0

ေက်ာင္းသူေလးမ်ား ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ပ်ိဳေမေလး မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းေသာ ဆံပင္ပံုစံေလးကို တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ အေပၚတစ္လႊာကို ႏွစ္ဖက္ခြဲ စည္းပါမည္။
အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္

ႏွစ္ဖက္ခြဲ စည္းထားေသာ ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး က်စ္ေပးပါ။
အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္
အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္

ႏွစ္ဖက္ခြဲ စည္းထားေသာ ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ေပးပါ။
အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္
အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္

ညာဘက္ျခမ္းမွ သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚသို႔ ျပန္ေခြေပးပါ။
အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္

ျပန္ေခြထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ထိုး ေပးပါ။
အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္

ဘယ္ဘက္ျခမ္းကိုလည္း ညာဘက္ျခမ္း ကဲ႔သို႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားပါ။
အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္

အဆံုးတြင္ ညာဘက္ျခမ္းႏွင့္ဘယ္ဘက္ျခမ္း မွ ဆံပင္ႏွစ္ခုကို စုျပီး သားေရကြင္း စည္းပါ။
အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္
အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္

ေအာက္တြင္က်န္ရွိေနေသာ ဆံပင္မ်ားကို သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမည္။
အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္
အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္
အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဖြ၍ အေပၚသို႔ျပန္ေခြပါမည္။
အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္
အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္
အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္

ေခြထားေသာေနရာကိုလိုအပ္သလိုကလစ္ထိုးပါ။
အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္

အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္
အသည္းပံုပန္းပြင့္စတိုင္