မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ ဆံထံုး

0

ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ ဆံထံုးထံုးနည္းကို သေဘာက်သူတို႔အတြက္ အိမ္မွာ လြယ္ကူစြာ ထံုးလို႔ရေသာ မုန္႕ႀကိဳးလိမ္ ဆံထံုးေလး ကို ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုၿပီး အျမင့္ စည္းပါ။
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ ဆံထံုး

ဆံပင္အနည္းငယ္ ယူၿပီး ႏွစ္ဖက္ခြဲ ပါ။
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ ဆံထံုး

ႏွစ္ဖက္ခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို လိမ္ပါ။
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ ဆံထံုး
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ ဆံထံုး

ေနာက္ထပ္ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူၿပီး လိမ္ပါ။
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ ဆံထံုး
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ ဆံထံုး

အေပၚအဆင့္မ်ား ကဲ႔သို႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ ဆံထံုး

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္မ်ားကို တစ္ေခ်ာင္းခ်င္းဆီ အေပၚသို႔ ပို႔ေပးပါ။
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ ဆံထံုး

လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္မ်ား ထိုးေပးပါ။
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ ဆံထံုး
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ ဆံထံုး

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ ဆံထံုး
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ ဆံထံုး