သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအေဖာင္းဆံထံုး

0

အမ်ိဳးသမီးအားလံုးႏွင့္ လိုက္ဖက္မည့္ဆံထံုးပံုစံ ကိုဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ညာဘက္အေပၚပိုင္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သံုးပိုင္းခြဲယူပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအေဖာင္းဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအေဖာင္းဆံထံုး

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးထည့္က်စ္ပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအေဖာင္းဆံထံုး
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအေဖာင္းဆံထံုး

ပံုတြင္ျပထားသည္႔အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအေဖာင္းဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ဆံၿမွီးအဆံုးတြင္ သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအေဖာင္းဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းရွိ ဆံပင္ကိုသံုးပိုင္းခြဲပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအေဖာင္းဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအေဖာင္းဆံထံုး

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူ၍ သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးထည့္က်စ္ပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအေဖာင္းဆံထံုး
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအေဖာင္းဆံထံုး

ပံုတြင္ျပထားသည္႔အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြား ၿပီးအဆံုးတြင္သားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအေဖာင္းဆံထံုး
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအေဖာင္းဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ရွိ က်စ္ဆံၿမွီးကိုညာဘက္သို႔ ပို႔၍ ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအေဖာင္းဆံထံုး
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအေဖာင္းဆံထံုး

ညာဘက္ရွိ က်စ္ဆံၿမွီးကိုဘယ္ဘက္သို႔ ပို႔၍ ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအေဖာင္းဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအေဖာင္းဆံထံုး
သံုးေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီးအေဖာင္းဆံထံုး