က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ဆရာမေလး မ်ားႏွင့္ ရံုး၀န္ထမ္း ပ်ိဳေမေလးမ်ား အတြက္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာၿပီး လွပရုိးရွင္းေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုးေလး ကို တင္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ အားလံုးကို အေနာက္သို႔ စုၿပီး စည္းပါ။
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး

ဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲၿပီး က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို အထဲသို႔ ထည့္ပါ။
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး

က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ ဖြေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚသို႔ လိပ္တင္ ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး

လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုး ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး

ပန္းပြင္းေလး ျဖင့္ အလွဆင္ ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး

က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီး ေနာက္တြဲဆံထံုး