ရိုးရွင္း လြယ္ကူ ေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ဆရာမေလးမ်ား ႏွင့္ ရံုး၀န္ထမ္း ပ်ိဳေမေလး မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာ ၿပီ မိမိကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္လို႔ ရသည့္ ဆံထံုးပံုစံေလး ကို တင္ျပ ေပးလိုက္ပါသည္။

ဆံပင္အားလံုး ကို စုၿပီး အျမင့္စည္းၿပီ ဆံပင္အနည္းငယ္ခ်န္ ထားေပးပါ။
ရိုးရွင္း လြယ္ကူ ေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္မ်ားကို ေအာက္ကေန အေပၚသို႔ ျပန္ပတ္ပါ။
ရိုးရွင္း လြယ္ကူ ေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

လိုအပ္သည့္ေနရာ မ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါ။
ရိုးရွင္း လြယ္ကူ ေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး
ရိုးရွင္း လြယ္ကူ ေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

ရိုးရွင္း လြယ္ကူ ေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး