ေနာက္တြဲအလိမ္ဆံထံုး

0

ဆံပင္ကိုလိမ္ၿပီး အလြယ္တကူထံုးႏႈိင္ေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုးေလးဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ညာဘက္မွအေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။
ေနာက္တြဲအလိမ္ဆံထံုး

ေအာက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူ၍ လိမ္ပါ။
ေနာက္တြဲအလိမ္ဆံထံုး

ဘယ္ဘက္သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ေနာက္တြဲအလိမ္ဆံထံုး
ေနာက္တြဲအလိမ္ဆံထံုး

ပံုတြင္ျပထားသည္႔အတိုင္း ဘယ္ဘက္ဆံုးသည့္ ေနရာထိ လိမ္ယူပါ။
ေနာက္တြဲအလိမ္ဆံထံုး

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ညာဘက္သို႔ျပန္ယူပါ။
ေနာက္တြဲအလိမ္ဆံထံုး

ညာဘက္သို႔ ျပန္ယူလာေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ တြယ္ပါ။
ေနာက္တြဲအလိမ္ဆံထံုး
ေနာက္တြဲအလိမ္ဆံထံုး
ေနာက္တြဲအလိမ္ဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။
ေနာက္တြဲအလိမ္ဆံထံုး

ေနာက္တြဲအလိမ္ဆံထံုး
ေနာက္တြဲအလိမ္ဆံထံုး