လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

0

ေက်ာင္းသူတို႔ ႏွင့္ ရံုး၀န္ထမ္းပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ ဆံထံုးေလး ကိုျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။

ဆံပင္အားလံုးကို အေနာက္သို႔ျဖန္႔ခ်ပါ။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ဆံပင္အားလံုး ကို ၿပီးအျမင့္ စည္းပါ။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါ။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ၿပီးေသာ ဆံပင္အဆံုးတြင္ သားေရကြင္း စည္းေပးပါ။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

ဆံထံုး ျပဳလုပ္ရန္ ဆံပင္ကိုအေပၚသို႔ လိပ္တင္ေပးပါ။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုး ေပးပါ။
လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး

လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမွီးဆံထံုး