မ်က္ခံုး ဆြဲနည္း

0

လြယ္ကူစြာေရး ဆြဲႏိုင္ေသာ ဇင္ေယာ္ေတာင္မ်က္ခံုးပံု ဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

မ်က္ခံုး မဆြဲမွီပံု

မ်က္ခံုးတစ္၀ိုက္ lineဆဲြေပးပါ။
မ်က္ခံုး ကိုLine (အေၾကာင္း)ဆြဲေပးပါမည္။

မ်က္ခံုးေမႊးဆြဲတံ (သို႔) အမႈန္႔ျဖင့္ျဖည့္ပါ။
လိုအပ္ေသာ ေနရာကိုလိုက္္ျဖည္႔ေပးပါမည္။

မ်က္ခံုးေမႊး ျခစ္တန္ျဖင့္ ျခစ္ေပးပါ။
မ်က္ခံုးေမႊး ျခစ္တန္ကို အသံုးျပဳပါမည္။

မ်က္ခံုးေမႊးညွိ ေသာအတန္ျဖင့္ Concealerထည့္၍ ညွိေပးပါ။
Concealer ကိုအသံုးျပဳပါမည္။

Concealer ျဖင့္ညွိထားေသာ မ်က္ခံုးကို တို႔ပတ္ျဖင့္ ညီညာစြာညွိပါ။
တို႔ပတ္ျဖင့္ ညွိပါမည္။

ၿပီးျပည္႔စံုသြားပါၿပီ။

Eyebrows pencil : odbo PENCIL & BRUSH 05
Eyebrows pencil : odbo PENCIL & BRUSH 05