ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ဆံထံုးႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမမ်ား ဆံထံုးထံုးမရလို႔ စိတ္ညစ္ေနသူမ်ား အတြက္ လြယ္ကူေသာ ဆံထံုးေလးဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းပါ။
ေနာက္တြဲဆံထံုး

စည္းထားေသာ သားေရးကြင္းမေပၚမွ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။
ေနာက္တြဲဆံထံုး

ခြဲထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ဆံပင္အားလံုးကိုထည္႔ပါ။
ေနာက္တြဲဆံထံုး

ပံုးတြင္ျပထားသည္႔အတိုင္း ဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ ၍လိပ္ထည္႔ပါ။
ေနာက္တြဲဆံထံုး

ဆံထံုးပံု ကိုကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
ေနာက္တြဲဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
ေနာက္တြဲဆံထံုး

ေနာက္တြဲဆံထံုး
ေနာက္တြဲဆံထံုး