ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ဆံထံုးႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ ဆံထံုးပံုစံခြက္ျဖင္႔ ေနာက္တြဲဆံထံုးေလးဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို ျမွင့္စည္းပါ။
ဆံပင္အားလံုးကို ျမွင့္စည္းပါ။

ျမွင့္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။
ျမွင့္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကိုလိမ္ပါ။

လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုစံရစ္ေခြထည္႔ပါ။
လိမ္ထားေသာ ဆံပင္ကို ဆံထံုးပံုစံရစ္ေခြထည္႔ပါ။

ဆံထံုးပံုစံကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
ဆံထံုးပံုစံကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။

ဆံထံုးေပၚသို႔ ဆံထံုး ပံုစံခြက္ထည္႔အုပ္ပါ။
ဆံထံုးေပၚသို႔ ဆံထံုး ပံုစံခြက္ထည္႔အုပ္ပါ။
ဆံထံုးေပၚသို႔ ဆံထံုး ပံုစံခြက္ထည္႔အုပ္ပါ။

ေနာက္တြဲဆံထံုး