ႀကိဳးခ်ည္ေနာက္တြဲ ဆံထံုး

0

ဆရာမမ်ားႏွင့္ ထသြားထလာ အဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးႏႈိင္ေသာ ဆံထံုးပံုေလးႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ေနာက္တြဲ ဆံထံုး

ႏွစ္ျခမ္းခြဲထား ေသာဆံပင ္ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို သားေရကြင္း ႏွင့္ခ်ည္ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ေနာက္တြဲ ဆံထံုး

ႀကိဳးခ်ည္ေနာက္တြဲ ဆံထံုး

ႏွစ္ျခမ္းခြဲစီး ထားေသာ ဆံပင္ကို ပံုတြင္ျပထားသည္႔ အတိုင္းခ်ည္ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ေနာက္တြဲ ဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ေနာက္တြဲ ဆံထံုး

ခ်ည္ထားေသာ ဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ေနာက္တြဲ ဆံထံုး

ခ်ည္ထား ေသာဆံပင္ညာဘက္ျခမ္းကို ဆံထံုးပံုစံရစ္ေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ေနာက္တြဲ ဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ေနာက္တြဲ ဆံထံုး

ခ်ည္ထား ေသာဆံပင္ ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို ဆံထံုးပံုစံရစ္ေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ေနာက္တြဲ ဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ေနာက္တြဲ ဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ရာပန္းပန္းျဖင့္ မလွဆင္ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ေနာက္တြဲ ဆံထံုး

ႀကိဳးခ်ည္ေနာက္တြဲ ဆံထံုး