အလိမ္ပံု ေဘးတြဲဆံထံုး

0

ဆရာမမ်ား ႏွင့္ ရံုး၀န္ထမ္း ပ်ိဳေမေလးမ်ား အတြက္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူၿပီ လွပေက်ာ့ရွင္းေသာ ဆံထံုးပံုစံေလး ကို တင္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို ေဘးသို႔ ခ်ပါ။
ဆံပင္အားလံုးကို ေဘးသို႔ ခ်ပါ။

ေဘးသို႔ ခ်ထားသည့္ ဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါ။္
ေဘးသို႔ ခ်ထားသည့္ ဆံပင္ကို ႏွစ္ဖက္ခြဲပါ။္

ႏွစ္ဖက္ခြဲ ထားသည့္ဆံပင္ ကို လိမ္ပါ။
ႏွစ္ဖက္ခြဲ ထားသည့္ဆံပင္ ကို လိမ္ပါ။

ႏွစ္ဖက္ခြဲ ထားသည့္ ဆံပင္ ကို ဘယ္မွညာသို႔ ေျပာင္းၿပီး အဆံုးထိ လိမ္ေပးပါ။
ႏွစ္ဖက္ခြဲ ထားသည့္ ဆံပင္ ကို ဘယ္မွညာသို႔ ေျပာင္းၿပီး အဆံုးထိ လိမ္ေပးပါ။

လိမ္ထားသည့္ ဆံပင္ကို အေပၚသို႔ လိပ္တင္ၿပီး ဆံထံုးျပဳလုပ္ပါ။
လိမ္ထားသည့္ ဆံပင္ကို အေပၚသို႔ လိပ္တင္ၿပီး ဆံထံုးျပဳလုပ္ပါ။

လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုး ေပးပါ။
လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုး ေပးပါ။
လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုး ေပးပါ။

ေက်ာက္ဆံထိုးေလး ျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါ။
ေက်ာက္ဆံထိုးေလး ျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါ။
ေက်ာက္ဆံထိုးေလး ျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါ။

အလိမ္ပံု ေဘးတြဲဆံထံုး