ပန္းသံုးပြင့္ ေဘးတြဲ ဆံပင္ပံုစံ

0

ဆံပင္အရွည္ႏွင့္အလယ္အလတ္ရွိေသာေက်ာင္းသူေလးမ်ားနဲ႔ရံုး၀န္ထမ္းပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးႏိုင္ေသာ ဆံပင္ပံုစံေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလုံးကုိအေနာက္သို႔ ျဖန္႔ခ်ၿပီ ေလးပိုင္းခြဲပါ။
ပန္းသံုးပြင့္ ေဘးတြဲ ဆံပင္ပံုစံ

ေလးပိုင္းခြဲထားသည့္ ဆံပင္၏ ပထမတစ္ခုကို က်စ္ဆံၿမွီး က်စ္ပါ။
ပန္းသံုးပြင့္ ေဘးတြဲ ဆံပင္ပံုစံ
ပန္းသံုးပြင့္ ေဘးတြဲ ဆံပင္ပံုစံ

က်စ္ဆံၿမွီး က်စ္ၿပီးေသာ ဆံပင္ကို အေပၚသို႔ ျပန္ေခြပါ။
ပန္းသံုးပြင့္ ေဘးတြဲ ဆံပင္ပံုစံ

ျပန္ေခြထားသည္႔ ဆံပင္ကို ကလစ္ထိုးပါ။
ပန္းသံုးပြင့္ ေဘးတြဲ ဆံပင္ပံုစံ

ေလးပိုင္းခြဲထားသည့္ ဆံပင္္၏ ဒုတိယတစ္ခုကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။
ပန္းသံုးပြင့္ ေဘးတြဲ ဆံပင္ပံုစံ

က်စ္ဆံၿမွီး က်စ္ၿပီးေသာ ဆံပင္ကို အေပၚသို႔ ျပန္ေခြပါ။
ပန္းသံုးပြင့္ ေဘးတြဲ ဆံပင္ပံုစံ

ျပန္ေခြထားသည့္ ဆံပင္ႏွစ္ခုကို တြဲၿပီးကလစ္ ထိုးပါ။
ပန္းသံုးပြင့္ ေဘးတြဲ ဆံပင္ပံုစံ

အေပၚအဆင့္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားပါ။
ပန္းသံုးပြင့္ ေဘးတြဲ ဆံပင္ပံုစံ

ေလးပိုင္းခြဲထားသည့္ ဆံပင္၏ ေနာက္ဆံုးအပိုင္းကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။
ပန္းသံုးပြင့္ ေဘးတြဲ ဆံပင္ပံုစံ

က်စ္ဆံၿမွီး က်စ္ျပီးေသာ ဆံပင္ကိုအေနာက္သို႔ပို႔ၿပီ လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးပါ။
ပန္းသံုးပြင့္ ေဘးတြဲ ဆံပင္ပံုစံ

ပန္းပြင့္ေလးမ်ားႏွင့္ အလွဆင္ေပးပါ။
ပန္းသံုးပြင့္ ေဘးတြဲ ဆံပင္ပံုစံ
ပန္းသံုးပြင့္ ေဘးတြဲ ဆံပင္ပံုစံ

ပန္းသံုးပြင့္ ေဘးတြဲ ဆံပင္ပံုစံ