ႀကိဳးခ်ည္ပံု အဆင့္ဆင့္ ဖန္စီဆံထံုး

0

အလႈမဂၤလာပြဲ မ်ားသြားေရာက္မည့္ပ်ိဳေမေလးမ်ား အတြက္အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ျပဳလုပ္လို႔ရသည့္ ဖန္စီဆံထံုးပံုစံေလး ကိုတင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဘယ္ဘက္ျခမ္း ႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ စီယူပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု အဆင့္ဆင့္ ဖန္စီဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ျခမ္း ႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္း မွအနည္းငယ္စီယူထားေသာ ဆံပင္ကို ခ်ည္ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု အဆင့္ဆင့္ ဖန္စီဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ပံု အဆင့္ဆင့္ ဖန္စီဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ျခမ္း မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူၿပီ ခ်ည္ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု အဆင့္ဆင့္ ဖန္စီဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ပံု အဆင့္ဆင့္ ဖန္စီဆံထံုး

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူၿပီး ခ်ည္ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု အဆင့္ဆင့္ ဖန္စီဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ပံု အဆင့္ဆင့္ ဖန္စီဆံထံုး

အေပၚအဆင့္ မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု အဆင့္ဆင့္ ဖန္စီဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ပံု အဆင့္ဆင့္ ဖန္စီဆံထံုး

က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို သားေရကြင္း စည္းပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု အဆင့္ဆင့္ ဖန္စီဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ပံု အဆင့္ဆင့္ ဖန္စီဆံထံုး

က်န္ရွိေနသည့္ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ဘယ္ညာလိမ္ၿပီး အေပၚသို႔ လိပ္တင္ပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု အဆင့္ဆင့္ ဖန္စီဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ပံု အဆင့္ဆင့္ ဖန္စီဆံထံုး

လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးေပးပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု အဆင့္ဆင့္ ဖန္စီဆံထံုး

ေက်ာက္ဆံထိုးေလး မ်ားျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါ။
ႀကိဳးခ်ည္ပံု အဆင့္ဆင့္ ဖန္စီဆံထံုး
ႀကိဳးခ်ည္ပံု အဆင့္ဆင့္ ဖန္စီဆံထံုး

ႀကိဳးခ်ည္ပံု အဆင့္ဆင့္ ဖန္စီဆံထံုး