က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး

0

ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအတြက္ ရိုးရွင္းလွပေသာ က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္စီဆံထံုးေလး ကို ဖန္တီးေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

က်စ္ဆံျမွီးက်စ္ရန္ ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။
က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္အနည္းကို ယူၿပီးက်စ္ဆံၿမွီး က်စ္ရန္ သံုးပိုင္းခြဲပါ။
က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး

သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ဆံၿမွီး က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး

ဆံပင္ကို အေပၚေအာက္ယူျပီ သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး

အေပၚအဆင့္မ်ား ကဲ့သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားပါ။
က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး

က်စ္ၿမွီးက်စ္ၿပီးေသာ ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဖြ ေပးပါ။

ညာဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကိုလည္း သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး

ဆံပင္ကို အေပၚေအာက္ယူၿပီး သံုးေခ်ာင္းထိုး က်စ္ဆံၿမွီး က်စ္ပါ။
က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ျခမ္း မွအဆင့္မ်ား ကဲ့သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားပါ။
က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး

က်စ္ဆံၿမွီး က်စ္ၿပီးေသာ ဆံပင္ကို အနည္းဖြေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး

က်စ္ဆံၿမွီး က်စ္ၿပီးေသာ ဆံပင္ကို အေပၚသို႔ ျပန္လိပ္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး

လိုအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုး ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ က်စ္ဆံၿမွီးကို ညာဘက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ၿပီး လိုအပ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ကလစ္ထိုးေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး

ေက်ာက္ဆံထိုးေလးမ်ား နဲ႔ အလွဆင္ေပးပါ။
က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး

က်စ္ဆံၿမွီးပံု ဖန္ဆီ ဆံထံုး