မဂၤလာေဆာင္သတို႔သမီးဆံထံုး

0

မဂၤလာေဆာင္သတို႔သမီးနွင့္ပြဲတက္ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ရိုးရွင္းလွပက်က္သေရရွိေသာဆံထံုးကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္ကိုပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းခပ္ျမင့္ျမင့္စည္းေပးပါ။
မဂၤလာေဆာင္သတို႔သမီးဆံထံုး

စုစည္းထားေသာဆံပင္ကိုေရွ့မ်က္ႏွာသို့လွန္ပါ။
မဂၤလာေဆာင္သတို႔သမီးဆံထံုး

ေရွ့မ်က္နွာသို့လွန္ထားေသာဆံပင္ကိုပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းေရွ့အနည္းငယ္တိုးျပီးဘယ္ညားကလစ္ထိုးပါမည္။
မဂၤလာေဆာင္သတို႔သမီးဆံထံုး

ကလစ္ထိုးျပီးသြားေသာဆံပင္ကိုေနက္သို့ျပန္လွန္ပါ။
မဂၤလာေဆာင္သတို႔သမီးဆံထံုး

ဆံပင္ကိုအတြင္းပိုင္းသို့လိပ္သထည့္ပါ။
မဂၤလာေဆာင္သတို႔သမီးဆံထံုး
မဂၤလာေဆာင္သတို႔သမီးဆံထံုး

အတြင္းသို့လိပ္ထားေသာဆံပင္ကိုဘယ္ညာကလစ္ထိုးပါမည္။
မဂၤလာေဆာင္သတို႔သမီးဆံထံုး

လိပ္ထားေသာဆံပင္ကိုဘယ္ညာကိုင္ျပီးေဘးသို့ျဖဲခ်ပါ။
မဂၤလာေဆာင္သတို႔သမီးဆံထံုး

မဂၤလာေဆာင္သတို႔သမီးဆံထံုး