ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး ေဘးတေစာင္းဆံထံုး

0

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင္႔ အလွျပင္ဆိုင္သြားစရာ မလိုပဲ ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးႏႈိင္ေသာ ဆံထံုးပံု အဆန္းေလးဖန္တီးေပးလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေလးစည္းလိုက္ပါ။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး ေဘးတေစာင္းဆံထံုး

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး ေဘးတေစာင္းဆံထံုး

ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ထဲမွ ဘယ္ဘက္ရွိဆံပင္ အနည္ငယ္ယူၿပီး ညာဘက္သို႔ ပို႔ပါ။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး ေဘးတေစာင္းဆံထံုး

ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ထဲမွ ညာဘက္ရွိဆံပင္ အနည္းငယ္ယူၿပီး ဘယ္ဘက္သို႔ ပို႔ပါ။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး ေဘးတေစာင္းဆံထံုး

ပံုတြင္ျပထားသည္႔ အတိုင္း ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမွီး က်စ္သြားပါ။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး ေဘးတေစာင္းဆံထံုး
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး ေဘးတေစာင္းဆံထံုး

ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး က်စ္ဆံ ၿမွီး အဆံုးတြင္ သားေရကြင္း ျဖင့္ခ်ည္ပါ။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး ေဘးတေစာင္းဆံထံုး

က်စ္ဆံၿမွီးကို ညာဘက္သ႔ို ကပ္၍ယူပါ။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး ေဘးတေစာင္းဆံထံုး

ညာဘက္ျခမ္းသို႔ ကပ္ယူထားေသာ ဆံပင္ကို ခြကလစ္ျဖင့္ တြယ္၍ဆံထံုးပံုျပဳလုပ္ပါ။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး ေဘးတေစာင္းဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပန္းျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး ေဘးတေစာင္းဆံထံုး

ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး ေဘးတေစာင္းဆံထံုး
ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုး ေဘးတေစာင္းဆံထံုး