ေဘးတေစာင္း အလိမ္ဆံထံုး

0

အမ်ိဳးသမီး မ်ားအတြက္ လြယ္ကူၿပီး ဆန္းသစ္ေသာ အလိမ္ပံုစံ ဆံုထံုးေလးဖန္တီး ေပးလိုက္ပါတယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္း ခြဲ၍ယူပါ။
ေဘးတေစာင္း အလိမ္ဆံထံုး

ႏွစ္ဘက္ခြဲထားေသာ ဆံပင္ကို ေအာက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူ၍ ေပါင္းၿပီး အလိမ္လုပ္ပါ။
ေဘးတေစာင္း အလိမ္ဆံထံုး
ေဘးတေစာင္း အလိမ္ဆံထံုး
<

ပံုတြင္ျပထားသည္႔ အတိုင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ေဘးတေစာင္း အလိမ္ဆံထံုး
ေဘးတေစာင္း အလိမ္ဆံထံုး
<

ညာဘက္ျခမ္းဆံုးသည္ ထိဆံပင္ကိုအလိမ္လုပ္ပါ။
ေဘးတေစာင္း အလိမ္ဆံထံုး

ညာဘက္ျခမ္း အဆံုးထိ လိမ္္ထားေသာ ဆံပင္ကို ခြကလစ္ျဖင့္တြယ္ပါ။
ေဘးတေစာင္း အလိမ္ဆံထံုး
ေဘးတေစာင္း အလိမ္ဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပန္းကို အသံုးျပဳႏႈိင္ပါသည္။
ေဘးတေစာင္း အလိမ္ဆံထံုး

ေဘးတေစာင္း အလိမ္ဆံထံုး