ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

အလႈမဂၤလာပြဲ သြားရန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုးေလး ဖန္တီးေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

ဘယ္ညာႏွစ္ဘက္ကိုခ်န္ျပီးဆံပင္အလည္ကိုစုစည္းပါမည္။
ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

ဘယ္ဘက္္ျခမ္းကုိ သုံးေခ်ာင္းထုိး က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမည္။
ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး
ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး
ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

စည္းထားေသာ ဆံပင္ေပၚသုိ႔ တင္ၿပီး ကလစ္တြယ္ပါ။
ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိ ဘယ္ဘက္ျခမ္းအတုိင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး
ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

အတြင္းပုိင္းမွဆံပင္ကုိ ဘီးျဖင့္ ေရွ႕တုိးေနာက္ဆုတ္ျခစ္ပါမည္။(*အေပၚပုိင္း ဆံပင္တစ္လႊာကုိ ခ်န္ထားပါ)
ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး
ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

အၿမီွးပုိင္းကုိ အတြင္းပုိင္းသုိ႔ လိတ္ၿပီး ကလစ္ထုိးပါ။
ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး
ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

ဘယ္ညာဆံပင္ကုိပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း ဆြဲကားၿပီး ကလစ္ထုိးပါမည္။
ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး
ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

က်စ္ဆံၿမီွးကုိ ဘယ္ညာ အနည္းငယ္ဆဲြဖြ၍ အ၀ုိင္းပုံျပဳလုပ္ပါ။
ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး
ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

ေက်ာက္ဆံထုိးျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး

ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး
ေခတ္မီလွပေသာ ေနာက္တြဲဆံထံုး