ရိုးရိုးေနာက္တြဲ ဆံထံုး

0

ဆရာမမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအေနျဖင့္ ရိုးရွင္းဆံုး ေနာက္တြဲဆံထံုး ေလးဖန္တီးေပး လိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို စည္းပါ။
ရိုးရိုးေနာက္တြဲ ဆံထံုး

စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို အေပၚပိုင္းမွ ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။
ရိုးရိုးေနာက္တြဲ ဆံထံုး

ႏွစ္ျခမ္းခြဲထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ဆံပင္အားလံုးကို ထည့္ပါ။
ရိုးရိုးေနာက္တြဲ ဆံထံုး

ျဖန္႔ခ်ေသာ ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါမည္။
ရိုးရိုးေနာက္တြဲ ဆံထံုး

ရိုးရိုးေနာက္တြဲ ဆံထံုး

ခြဲထားေသာ ဆံပင္ထဲသို႔ ဆံပင္အားလံုးကို ထည္႔ပါ။
ရိုးရိုးေနာက္တြဲ ဆံထံုး

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္ပါ။
ရိုးရိုးေနာက္တြဲ ဆံထံုး

ရိုးရိုးေနာက္တြဲ ဆံထံုး
ရိုးရိုးေနာက္တြဲ ဆံထံုး